Thứ Sáu, 03 2016 10:22 CH
中国的
Bản đồ mười Pháp giới
10:29 SA | 01/01/2013

10 phap gioi

Mười pháp giới:

1- Phật : Tâm ngộ thật tướng, duyên khơi tánh không, tự giác, giác tha, từ bi, hỷ xả.

2- Duyên giác : Mười hai duyên khởi, không thầy tự ngộ, thanh tịnh tâm-nguyện, gương mẩu giữa đời.

3- Bồ Tát : Phát tâm bồ-đề, trên cầu thành phật, dưới độ chúng sanh, trải mình hành đạo.

4- Trời : Khéo tu thập thiện, tạo-phước, cúng-dường, sắc, vô, sắc-thiền, là cỏi chư thiên.

5- Thanh Văn : Biết đời đau khổ, tâm cầu diệu-pháp, theo phật học pháp, ruộng phước thế gian.

6- A Tu La : Phước báo như trời, đức lại kém vơi, sân-hận, tật-đố, tranh đấu mọi nơi.

7- Người : Giử gìn ngũ-giới, hoặc ít, hoặc nhiều, sang-hèn, thọ-yểu, theo nghiệp cảm-chiêu.

8- Ngạ Quỉ : Tham-lam, bỏn-xẻn, ích-kỷ, ghét-ganh, thấy lợi giành tranh, đói khổ hoành hành.

9- Súc Sanh : Ngu-si, biếng-lười, dối-gạt, móc-bươi, làm thân súc-vật, đền trả cho người.

10- Địa Ngục : Không tin nhân-quả, độc-ác hại nhau, chẳng kính tam-bảo, địa-ngục khổ đau


Photobucket

_______________


PhotobucketPhotobucket

_______________


Photobucket

______________


Photobucket

HOA THIỆN TÂM ĐÀ : Phật pháp toàn thư, cúng-dường chư phật, Nam mô A Di Đà Phật chứng-minh, Nương nhờ phật-lực quyền năng tế độ, Đệ tử phát tâm bồ-đề tâm nguyện.

1- Nhất Nguyện ; Trí-huệ viên thông, đắc pháp tâm-đạo, Vạn pháp tinh thông, kết hợp tinh-hoa.

2- Nhị Nguyện ; Khai tâm bồ-đề, giáo hóa nhơn sinh, Vạn pháp tinh tường, tùy-duyên hóa độ.

3- Tam Nguyện ; Có tay phục-dược, tế độ chúng sanh, Điều trị tâm-bệnh, căn bệnh mau hết.

4- Tứ Nguyện ; Quán diện-mạo tường, tùy-duyên thuyết pháp, Tùy-thuận căn tánh, giác-ngộ chúng sanh.

5- Ngũ Nguyện ; Quán-âm thông đạt, tất cả chúng sanh, Hiểu tâm-tính chúng, tùy-duyên nói pháp.

6- Lục Nguyện ; Giác-ngộ chúng sanh, tu-tâm hướng thiện, Tu-thân niệm phật, diệu pháp thanh-tịnh.

7- Thất Nguyện ; Giác-ngộ chúng sanh, xa lìa phiền-não, An-vui tu học, thành tâm niệm phật.

8- Bát Nguyện ; Tiếp dẫn chúng bạn, phân-biệt thiện-ác, Tránh-hại lẩn nhau, tìm cách giúp đở.

9- Cửu Nguyện ; Tiếp dẫn chúng bạn, qui y phật-đà, Tu-tâm niệm phật, phát nguyện bồ-đề.

10- Thập Nguyện ; Trí-huệ khai thông, chiếu tỏa quang-minh, Soi rọi chúng sanh, chủng-tử nhiều kiếp.

11- Thập Nhất Nguyện ; Hạnh-nguyện công đức, tiếp dẫn chúng bạn, Lời hay ý đẹp, văn-chương ngôn ngữ.

12- Thập Nhị Nguyện ; Tiếp dẫn từ bước, các bạn đồng-tu, Hoàn-thiện Nhân,Thần,Tiên,Thánh, Phật-đạo. Tròn hạnh trong nước, chư phật quốc-độ, Hoa Thiện Tâm Đà, thập-nhị hạnh nguyện.

Các tin liên quan
» Video - 10:29 SA | 01/01/2013
» Cha đại từ bi mẹ đại từ bi - 10:29 SA | 01/01/2013
» Tình bạn là mãi mãi - 10:29 SA | 01/01/2013
» Vô Minh Qua Nhân Quả Nghiệp Báo - 10:29 SA | 01/01/2013
» Danh ngôn - 10:29 SA | 01/01/2013
» Đừng - 10:29 SA | 01/01/2013
» Tâm Tù Bi Hỷ Xả - 10:29 SA | 01/01/2013
» Lời Phật Dạy Không thối đọa - 10:29 SA | 01/01/2013
» Tuyên ngôn dịu êm - 10:29 SA | 01/01/2013
» Sắc màu thu Cửu Trại Câu - 10:29 SA | 01/01/2013
» - 10:29 SA | 01/01/2013
» Nghệ thuật sống đẹp - 10:29 SA | 01/01/2013
» Vài quan niệm về sống đẹp - 10:29 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 10198 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 8949 )
3/
10/03/2014 23:53 ( 7443 )
4/
12/01/2015 12:24 ( 6695 )
5/
22/06/2013 19:00 ( 6419 )
6/
06/06/2013 03:24 ( 6388 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 6183 )
8/
14/01/2013 05:58 ( 5838 )
9/
06/06/2013 04:46 ( 5736 )
10/
14/01/2013 05:58 ( 5677 )
11/
24/08/2013 08:28 ( 5538 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 5089 )
13/
10/03/2014 23:52 ( 5049 )
14/
06/06/2013 03:31 ( 4561 )
15/
13/01/2013 23:11 ( 4332 )
16/
23/09/2013 16:17 ( 4225 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 4165 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 4007 )
19/
08/06/2013 06:04 ( 3716 )
20/
29/07/2014 19:51 ( 3677 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 16 372 404
Đang truy cập
: 493

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net