Thứ Ba, 08 2016 05:03 CH
中国的
Kinh Kim Cương
Xem tiếp các bài sau..
[ 1 ]
01/01/2013 | 10:27 SA

Kim Cương Bát-nhã Ba la Mật Kinh

Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến

---o0o---

金剛 般若波羅蜜
Kim Cương Bát-nhã Ba la Mật Kinh
Kinh Kim Cương Bát-nhã Ba la Mật

    姚秦 天竺 三藏 鳩摩羅什
    Diêu Tần Thiên Trúc Tam Tạng Cưu-ma La-thập dịch
    Diêu Tần Thiên Trúc Tam Tạng Cưu-ma La-thập dịch

如是我聞。一時佛在 舍衛國 祇樹 給孤獨 園。
Như thị ngã văn 。Nhất thời Phật tại Xá-vệ quốc Kỳ-Thọ Cấp-cô-độc viên 。
Tôi nghe như vầy 。Một thuở nọ, Đức Phật ở nước Xá-vệ , trong vườn Kỳ-Thọ của Cấp-cô-độc

與大 比丘 眾千二百五十人俱。
dữ Đại bỉ khâu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu 。
với đại chúng gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ kheo

爾時世尊食時著衣持鉢入 舍衛 大城乞食。
nhĩ thời Thế tôn thực thời trước y trì bát nhập Xá-vệ Đại thành khất thực 。
Lúc bấy giờ, gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát, vào thành lớn Xá-vệ khất thực 。

於其城中次第乞已。還至本處飯食訖。
ư kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ 。hoàn chí bổn xứ phạn thực cật 。
Trong thành đó, sau khi khất thực tuần tự từng nhà, Đức Phật trở về tịnh xá. Dùng cơm xong,

收衣鉢洗足已敷座而坐。時長老 須菩提 在大眾中。
thu y bát tẩy túc dĩ phu tọa nhi tọa 。Thời Trưỡng Lão Tu-bồ-đề tại Đại chúng trung 。
cất y bát, rửa chân, trải tọa cụ và ngồi xuống 。Bấy giờ, Trưỡng Lão Tu-bồ-đề (Thiện Hiện), ở trong Đại chúng,

即從座起偏袒右肩右膝著地。
tức tùng toạ khởi Thiên đản hữu kiên hữu tất trước địa 。
từ chổ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, quỳ gối phải sát đất,

合掌恭敬而白佛言。希有世尊。 如來 善護念諸 菩薩
hợp chưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn 。hi hữu Thế tôn 。 Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát
cung kính chấp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: Hi hữu thay Đức Thế Tôn, Đức Như Lai hay khéo nâng đở các Bồ Tát ,

善付囑諸 菩薩 。世尊。 善男子 善女人。
thiện phó chúc chư Bồ Tát 。Thế tôn 。thiện nam tử Thiện Nữ Nhân 。
hay khéo giao phó cho các Bồ Tát 。Bạch Thế Tôn, khi Thiện nam Thiện nữ

發阿耨多羅三藐 三菩提 心。
phát a nậu đa la tam miệu tam Bồ-Đề tâm 。
phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

應云何住云何降伏其心。佛言。善哉善哉。 須菩提 。如汝所說。
ưng vân hà trụ vân hà hàng phục kỳ tâm 。Phật ngôn 。Thiện tai Thiện tai 。 Tu-bồ-đề 。như nhữ sở thuyết 。
thì phải trú ở tâm ấy như thế nào, và phải sửa tâm mình như thế nào? Đức Phật dạy: Lành thay! Lành thay! Này Tu-bồ-đề , như Ông nói ,

如來善護念諸 菩薩 。善付囑諸菩薩。
Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát 。thiện phó chúc chư Bồ Tát 。
Như Lai hay khéo bảo hộ và nhớ nghĩ các Bồ Tát , hay khéo giao phó các Bồ Tát 。

汝今諦聽。當為汝說。 善男子 善女人。
nhữ kim đế thính 。đương vi nhữ thuyết 。 Thiện nam tử Thiện Nữ Nhân 。
Hãy nghe kỹ ! Ta sẽ vì Ông mà dạy cho hàng Thiện nam Thiện Nữ,

發阿耨多羅三藐 三菩提 心。
phát a nậu đa la tam miệu tam Bồ-Đề tâm 。
phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

應如是住如是降伏其心。唯然世尊。願樂欲聞。
ưng như thị trụ như thị hàng phục kỳ tâm 。Duy nhiên Thế tôn 。nguyện lạc dục văn 。
được ở tâm ấy và sửa chửa tâm mình. Dạ phải, Đức Thế Tôn, con vui mừng xin muốn nghe.

佛告 須菩提
Phật cáo Tu-bồ-đề
Đức Phật bảo Ngài Tu-bồ-đề

菩薩 摩訶薩應如是降伏其心。所有一切眾生之類。
Chư Bồ Tát Ma-Ha tát ưng như thị hàng phục kỳ tâm 。sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại 。
Các Đại Bồ Tát phải sửa chữa tâm mình như thế này. Tất cả chúng sinh,

卵生 若胎生若 濕生 若化生。若有色若無色。若有想若無想。
nhược noãn sanh nhược thai sanh nhược thấp sanh nhược hóa sanh 。nhược hữu sắc nhược vô sắc 。nhược hữu tưởng nhược vô tưởng 。
dù sanh từ trứng, từ bào thai, từ ẩm thấp , từ biến hóa , có hình sắc hay không hình sắc, có tư tưởng hay không tư tưởng,

非有 想非無想。
nhược Phi hữu tưởng Phi vô tưởng 。
hoặc chẳng có tư tưởng chẳng không có tư tưởng ,

我皆令入 無餘涅槃 而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生。
ngã giai lệnh nhập Vô-Dư Niết-Bàn nhi diệt độ chi 。như thị diệt độ vô lượng vô sổ vô biên chúng sanh 。
Ta đều khiến tất cả được nhập Niết-Bàn hoàn toàn mà được diệt độ. Dù diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh,

實無眾生得滅度者。何以故。 須菩提
thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả 。hà dĩ cố 。 Tu-bồ-đề
mà thật ra không có chúng sinh nào được diệt độ cả . Vì sao? Này Tu-bồ-đề !

菩薩 有我相人相眾生相 壽者相 。即 非菩薩
nhược Bồ Tát hữu ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng 。tức phi Bồ Tát 。
Nếu Bồ Tát nào vẫn còn có tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, thì chẳng phải là Bồ Tát 。

復次 須菩提
phục thứ Tu-bồ-đề
Lại nữa, Tu-bồ-đề ,

菩薩於法應 無所住 行於布施。所謂不住色布施。
Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ hành ư bố thí 。sở vị bất trụ sắc bố thí 。
Đối với các pháp, Bồ Tát không nên trú ở đâu khi bố thí 。Có nghĩa là bố thí mà không trú ở nơi sắc,

不住聲香味觸法布施。 須菩提菩薩 應如是布施不住於相。
bất trụ thanh hương vị xúc pháp bố thí 。 Tu-bồ-đềBồ Tát ưng như thị bố thí bất trụ ư tướng 。
thanh, hương, vị, xúc, pháp . Này Tu-bồ-đề , Bồ Tát nên bố thí như vậy, tâm không trú ở nơi tướng 。

何以故。若 菩薩 不住相布施。
hà dĩ cố 。nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí 。
Vì sao? Vì Bồ Tát không trú ở nơi tướng mà bố thí,

其福德不可思量。 須菩提 。於意云何。東方虛空可思量不。
kỳ phước đức bất khả tư lượng 。 Tu-bồ-đề 。ư ý vân hà 。Đông phương hư không khả tư lượng bất 。
thì phước đức không thể suy tính, đo lường được. Này Tu-bồ-đề , ý Ông thế nào? Có thể suy lường được cõi hư không phương Đông chăng?

不也世尊。 須菩提
bất dã Thế tôn 。 Tu-bồ-đề
Bạch Thế Tôn, không thể suy lường được 。Này Tu-bồ-đề ,

南西北方四維上下虛空可思量不。不也世尊。 須菩提
Nam Tây Bắc phương tứ duy thượng hạ hư không khả tư lượng bất 。bất dã Thế tôn 。 Tu-bồ-đề
Có thể suy lường cõi hư không phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên dưới chăng ? Bạch Thế Tôn, không thể suy lường được 。Này Tu-bồ-đề ,

菩薩無住相布施福德。亦復如是不可思量。 須菩提
Bồ Tát vô trụ tướng bố thí phước đức 。diệc phục như thị bất khả tư lượng 。 Tu-bồ-đề
Bồ Tát bố thí mà không trú ở tướng nên phước đức cũng lại như thế, không thể suy lường được 。Này Tu-bồ-đề ,

菩薩但應如所教住。
Bồ Tát đãn ưng như sở giáo trụ 。
Bồ Tát phải làm như vậy, theo lời Ta dạy.

菩提 。於意云何。可以身相見 如來 不。
Tu-bồ-đề 。ư ý vân hà 。khả dĩ thân tướng kiến Như Lai bất 。
Này Tu-bồ-đề , ý Ông thế nào? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng?

不也世尊。不可以身相得見 如來
bất dã Thế tôn 。bất khả dĩ thân tướng đắc kiến Như Lai
Bạch Thế Tôn, không thể nào 。Không thể do nơi thân tướng mà thấy Như Lai

何以故。 如來 所說身相即非身相。佛告 須菩提
hà dĩ cố 。 Như Lai sở thuyết thân tướng tức phi thân tướng 。Phật cáo Tu-bồ-đề
Vì sao? Vì khi Như Lai nói thân tướng, tức không phải thân tướng. Đức Phật bảo Ngài Tu-bồ-đề

凡所有相皆是虛妄。
phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng 。
Hể có hình tướng đều là giả dối 。

若見諸相非相則見 如來
nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai
Nếu thấy các tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai

菩提 白佛言。世尊。
Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn 。Thế tôn 。
Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn,

頗有眾生得聞如是言說章句生實信不。佛告 須菩提
phả hữu chúng sanh đắc văn như thị ngôn thuyết chương cú sanh thật tín bất 。Phật cáo Tu-bồ-đề
có chúng sinh nào khi nghe những lời thuyết pháp, những câu này mà sinh lòng tin chân thật chăng ? Phật bảo Tu-bồ-đề :

莫作是說。 如來 滅後後五百歲。
mạc tác thị thuyết 。 Như Lai diệt hậu hậu ngũ bách tuế 。
Đừng hỏi như vậy 。Sau khi Như Lai nhập Niết bàn, khoảng năm trăm năm sau,

有持戒修福者。於此章句能生信心以此為實。
hữu trì giới tu phước giả 。ư thử chương cú năng sanh tín tâm dĩ thử vi thật 。
có người trì giới tu phước, với những lời pháp này, có thể sinh lòng tin đúng với chân lý 。

當知是人不於一佛二佛三四 五佛 而種善根。
đương tri thị nhân bất ư nhất Phật nhị Phật tam tứ ngũ Phật nhi chủng thiện căn 。
Phải biết người ấy chẳng phải chỉ trồng căn lành nơi một Đức Phật, nơi hai Đức Phật, nơi ba, bốn, năm Đức Phật ,

已於無量千萬佛所種諸善根。
dĩ ư vô lượng thiên vạn Phật sở chủng chư thiện căn 。
mà người đó đã trồng căn lành nơi vô lượng ngàn vạn Đức Phật 。

聞是章句乃至一念生淨信者。 須菩提
văn thị chương cú nãi chí nhất niệm sanh tịnh tín giả 。 Tu-bồ-đề
Người nghe các lời pháp này mà chỉ sanh một niệm tin thanh tịnh 。Này Tu-bồ-đề

如來悉知悉見是諸眾生得如是無量福德。何以故。
Như Lai tất tri tất kiến thị chư chúng sanh đắc như thị vô lượng phước đức 。hà dĩ cố 。
Như Lai đều biết hết, thấy hết những chúng sinh đó được phước đức vô lượng 。Vì sao?

是諸眾生無復我相人相眾生相 壽者相
thị chư chúng sanh vô phục ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng
Vì các chúng sinh đó không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả,

法相 亦無非法相。何以故。是諸眾生。
vô pháp tướng diệc vô phi pháp tướng 。hà dĩ cố 。thị chư chúng sanh 。
không còn tướng pháp cũng không còn tướng phi pháp 。Vì sao? Vì các chúng sinh đó

若心取相則為著我人眾生壽者。
nhược tâm thủ tướng tức vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả 。
nếu tâm còn chấp tướng thời còn chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả 。

若取 法相 即著我人眾生壽者。何以故。若取非法相。
nhược thủ pháp tướng tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả 。hà dĩ cố 。nhược thủ phi pháp tướng 。
Hoặc còn chấp tướng pháp tức còn chấp ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả 。Vì sao? hoặc còn chấp tướng phi pháp,

即著我人眾生壽者。是故不應取法。
tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả 。Thị cố bất ưng thủ pháp 。
tức còn chấp tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả 。Vì vậy chẳng nên chấp lấy pháp,

不應取非法。以是義故。 如來 常說汝等 比丘
bất ưng thủ phi pháp 。Dĩ thị nghĩa cố 。 Như Lai thường thuyết nhữ đẳng bỉ khâu 。
chẳng nên chấp lấy phi pháp 。Vì lý do ấy, Như Lai thường nói: Này các Tỳ kheo ,

知我說法如筏喻者。法尚應捨何況非法。
tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả 。pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp 。
phải biết pháp ta nói như thuyền bè. Đến pháp còn phải xả bỏ, huống gì phi pháp 。

菩提 。於意云何。
Tu-bồ-đề 。ư ý vân hà 。
Này Tu-bồ-đề 。Ý Ông thế nào ? 。

如來得阿耨多羅三藐 三菩提 耶。如來有 所說法 耶。 須菩提 言。
Như Lai đắc a nậu đa la tam miệu tam Bồ-Đề da 。Như Lai hữu sở thuyết pháp da 。 Tu-bồ-đề ngôn 。
Như Lai chứng được quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng ? Như Lai có thuyết pháp chăng ? Ngài Tu-bồ-đề trả lời:

如我解佛所說義。
như ngã giải Phật sở thuyết nghĩa 。
Như con hiểu ý nghĩa lời Phật dạy,

無有定法名阿耨多羅三藐 三菩提 。亦無有定法 如來 可說。何以故。
vô hữu định pháp danh a nậu đa la tam miệu tam Bồ-Đề 。diệc vô hữu định pháp Như Lai khả thuyết 。hà dĩ cố 。
không có pháp nhứt định gọi là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác , và cũng không có pháp nhứt định nào Như Lai có thể thuyết pháp 。Vì sao?

如來 所說法 皆不可取不可說。非法非非法。
Như Lai sở thuyết pháp giai bất khả thủ bất khả thuyết 。phi pháp phi phi pháp 。
Vì pháp mà Như Lai thuyết đều không thể chấp lấy, không thể nói được 。Chẳng phải pháp cũng chẳng không phải pháp 。

所以者何。
sở dĩ giả hà 。
Sở dĩ vì sao ?

一切賢聖皆以無為法而有差別。 須菩提 。於意云何。
nhất thiết hiền Thánh giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt 。 Tu-bồ-đề 。ư ý vân hà 。
Vì tất cả Hiền Thánh đều do nơi pháp vô vi mà có sai biệt 。Này Tu-bồ-đề , Ý Ông thế nào ? 人滿 三千大千世界七寶 以用布施。是人所得福德寧為多不。
nhược nhân mãn tam thiên Đại Thiên thế giớithất bảo dĩ dụng bố thí 。thị nhân sở đắc phước đức ninh vi đa bất 。
Nếu có người đem ba ngàn Đại Thiên thế giới đầy bảy báu để bố thí , người ấy có được nhiều phước đức chăng? 。

菩提 言。甚多世尊。何以故。
Tu-bồ-đề ngôn 。thậm đa Thế tôn 。hà dĩ cố 。
Tu-bồ-đề trả lời: Rất nhiều, Bạch Thế Tôn 。Vì sao ?

是福德即非福德性。是故 如來 說福德多。
thị phước đức tức phi phước đức tánh 。thị cố Như Lai thuyết phước đức đa 。
Vì phước đức tức không có tánh phước đức 。Vì vậy Như Lai mới nói là nhiều phước đức 。

若復有人於此經中。受持乃至四句偈等為他人說。
nhược phục hữu nhân ư thử Kinh trung 。thọ trì nãi chí tứ cú kệ đẳng vị tha nhân thuyết 。
Nếu lại có người chỉ thọ trì bốn câu kệ trong Kinh này, rồi giảng nói cho người khác,

其福勝彼。何以故。 須菩提
kỳ phước thắng bỉ 。hà dĩ cố 。 Tu-bồ-đề
thì phước đức này hơn phước đức kia 。Vì sao? Này Tu-bồ-đề ,

一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐 三菩提 法皆從此經出。
nhất thiết chư Phật cập chư Phật a nậu đa la tam miệu tam Bồ-Đề pháp gia i tùng thử Kinh xuất 。
Tất cả chư Phật cùng pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của chư Phật đều phát xuất từ Kinh này 。

菩提 。所謂 佛法 者即非佛法。
Tu-bồ-đề 。sở vị Phật pháp giả tức phi Phật pháp 。
Này Tu-bồ-đề 。Tuy nói là Phật pháp thật chẳng phải Phật pháp 。

菩提 。於意云何。 須陀洹 能作是念。
Tu-bồ-đề 。ư ý vân hà 。 Tu đà Hoàn năng tác thị niệm 。
Này Tu-bồ-đề , ý Ông thế nào? Bậc Tu đà Hoàn có thể nghĩ rằng 。

我得 須陀洹 果不。 須菩提 言。不也世尊。何以故。
ngã đắc Tu đà Hoàn quả bất 。 Tu-bồ-đề ngôn 。bất dã Thế tôn 。hà dĩ cố 。
Ta được quả Tu đà Hoàn chăng? 。 Tu-bồ-đề trả lời 。Không, Bạch Thế Tôn 。Vì sao ?

須陀洹名為 入流 而無所入。
Tu đà Hoàn danh vi Nhập-Lưu nhi vô sở nhập 。
Bậc Tu đà Hoàn còn gọi là bậc Nhập-Lưu vì không nhập vào đâu, 。

不入色聲香味觸法。是名 須陀洹須菩提 。於意云何。
bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp 。thị danh Tu đà HoànTu-bồ-đề 。ư ý vân hà 。
chẳng vào sắc , thanh, hương, vị, xúc, pháp 。Vì vậy gọi là bậc Tu đà Hoàn 。 Này Tu-bồ-đề 。Ý Ông thế nào? 。

斯陀含能作是念。我得 斯陀含果 不。
Tư đà hàm năng tác thị niệm 。ngã đắc Tư đà hàm quả bất 。
Bậc Tư đà hàm có thể nghĩ rằng: Ta được quả Tư đà hàm chăng? 。


 

Các bài kinh khác
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12777 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11089 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8874 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8724 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8665 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8661 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8520 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7988 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7882 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7711 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7585 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7425 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6726 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6210 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6200 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6185 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6011 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5945 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5256 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4786 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 185 712
Đang truy cập
: 423

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net