Thứ Tư, 08 2016 02:09 SA
中国的
Mục lục
10:26 SA | 01/01/2013

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

Chuû bieân
TYØ KHEO NI THÍCH NHÖ NGUYEÄT
(Vieân Minh)

 

 

HAØNH TRAÏNG
CHÖ NI VIEÄT NAM

 

 

 

 

NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO
HAØ NOÄI – PL.2551 – DL.2007

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM                     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

                 HOÄI ÑOÀNG TRÒ SÖÏ                                          Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

VAÊN PHOØNG 2

294 Nam Kyø Khôûi Nghóa, Quaän 3

ÑT : 8.483.080 - Fax: 8.469.931

TP. HCM, ngaøy 26 thaùng 12 naêm 2005

 

Soá: 546 /CV/HÑTS

V/v Söu taäp tieåu söû Quyù Ni Tröôûng, Ni sö haøng Giaùo phaåm vaø Truï trì caùc Töï vieän Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam ñaõ vieân tòch.

Kính gôûi : BAN TRÒ SÖÏ  CAÙC TÆNH     THANH    HOÄI      PHAÄT GIAÙO

Thöa Quyù Ban,                                                                                                        

Trong quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån Phaät giaùo Vieät Nam, quyù Ni tröôûng, Ni sö haøng Giaùo phaåm vaø truï trì caùc Töï vieän ñaõ coù nhieàu coâng ñöùc ñoái vôùi Ñaïo phaùp vaø Daân toäc. Tuy nhieân, laâu nay chöa coù taøi lieäu naøo giôùi thieäu veà haønh traïng cuûa quyù Ni tröôûng, Ni sö qua caùc giai ñoaïn lòch söû cuûa Phaät giaùo nöôùc nhaø.

Ñeå giôùi thieäu veà haønh traïng quyù Ni tröôûng, Ni sö ñaõ vieân tòch ñöôïc phoå bieán roäng raõi veà hình aûnh chö Ni Phaät giaùo Vieät Nam qua caùc giai ñoaïn lòch söû. Hieän nay coù moät soá du hoïc Ni phaùt taâm thöïc hieän coâng vieäc naøy, do ñoù Ban Thöôøng tröïc Hoäi ñoàng Trò söï raát mong ñöôïc söï hoã trôï cuûa quyù Ban trong vieäc söu taäp tieåu söû quyù Ni tröôûng, Ni sö qua caùc giai ñoaïn lòch söû ñaõ vieân tòch taïi ñòa phöông.

Sau khi söu taäp xong, ñeà nghò quyù Ban hoan hyû gôûi tieåu söû vaø hình aûnh cuûa quyù Ni tröôûng, Ni sö taïi ñòa phöông veà Vaên phoøng 2 Trung öông
Giaùo hoäi taïi
Thieàn vieän Quaûng Ñöùc soá 294 Nam Kyø Khôûi Nghóa, quaän 3, TP. Hoà Chí Minh.

Raát  mong ñöôïc söï hoan hyû hoã trôï vaø quan taâm giuùp ñôõ cuûa quyù Ban ñeå vieäc giôùi thieäu hình aûnh quyù Ni tröôûng, Ni sö haøng Giaùo phaåm, truï trì caùc töï vieän ñaõ vieân tòch cuûa Phaät giaùo Vieät Nam ñöôïc thaønh töïu myõ maõn.

Kính chuùc quyù Ban voâ löôïng an laïc, Phaät söï vieân thaønh.

Nôi nhaän:

- Nhö treân

- Löu

TM. BAN THÖÔØNG TRÖÏC HOÄI ÑOÀNG TRÒ SÖÏ

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

PHOÙ TOÅNG THÖ KYÙ kieâm CHAÙNH VP2

                        

                                       ( Ñaõ kyù)

 

Thöôïng Toïa THÍCH THIEÄN NHÔN

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

BAN COÁ VAÁN

Hoøa Thöôïng       THÍCH TRÍ QUAÛNG

Hoøa Thöôïng       THÍCH THIEÄN NHÔN
Hoøa Thöôïng       THÍCH THIEÄN TAÙNH

Hoøa Thöôïng       THÍCH GIAÙC TOAØN

Thöôïng Toïa        THÍCH GIAÙC LIEÂM

Ni Sö                   THÍCH TÖØ NHAÃN

CHUÛ BIEÂN

TYØ KHEO NI THÍCH NHÖ NGUYEÄT (Vieân Minh)

BAN BIEÂN SOAÏN

                                         Sö coâ     THÍCH TUEÄ LIEÂN

                               Sö coâ     THÍCH NHÖ THOÂNG

                               Sö coâ     THÍCH NGHIEÂM LIEÂN

                               Sö coâ     THÍCH LEÄ CHAÂU

                               Sö coâ     THÍCH NHÖ NIEÄM

                               Sö coâ     THÍCH NHÖ NGAÏN

                               Sö coâ     THÍCH NHÖ HAÏNH

                               Cö só      NGUYEÃN THU MINH

Taøi lieäu, hình aûnh xin hoan hyû gôûi veà ñòa chæ

TYØ KHEO NI THÍCH NHÖ NGUYEÄT
(Vieân Minh)

CHUØA PHÖÔÙC VIEÂN
318 Xoâ Vieát Ngheä Tónh, phöôøng 21
quaän Bình Thaïnh – TP. Hoà Chí Minh
Tel : 08.8990727

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÔØI GIÔÙI THIEÄU

Ni giôùi Vieät Nam, vôùi thuaän duyeân lôùn, neân ñaõ coù maët khaù sôùm trong  sinh hoaït ñaïo phaùp taïi ñaát nöôùc chuùng ta. Vì theá, traûi qua quaù trình haønh ñaïo khaù daøi, haøng Ni giôùi Vieät Nam ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp toát ñeïp cho Phaät giaùo Vieät Nam trong vieäc xieån döông Chaùnh phaùp, laøm lôïi laïc cho xaõ hoäi.Vieäc xaây döïng vaø  taïo ñöôïc nhöõng thaønh quaû cuûa Ni giôùi Vieät Nam thaät ñaùng khen ngôïi. Nhöng raát tieác laø coâng haïnh cuûa chö Ni Vieät Nam chöa ñöôïc söu taäp vaø chöa ñöôïc ghi laïi ñaày ñuû trong söû saùch.

Öu tö tröôùc söï thieáu soùt tö lieäu veà söï nghieäp cuûa haøng Ni giôùi Vieät Nam, cuøng vôùi taám loøng kính ngöôõng taøi ñöùc cuûa haøng tieàn boái Ni, Tyø-kheo-ni Thích Nhö Nguyeät ñaõ noã löïc söu taäp tieåu söû chö Ni vaø vieát thaønh saùch HAØNH TRAÏNG CHÖ NI VIEÄT NAM. Ñaây laø taùc phaåm caàn thieát cho haøng haäu Ni noi theo nhöõng taám göông saùng choùi ñeå xöùng ñaùng keá thöøa ñaïo haïnh cao quyù cuûa chö vò tieàn boái, ngoõ haàu tieáp tuïc laøm saùng danh Ni giôùi Vieät Nam.

Toâi hoan hyû giôùi thieäu taùc phaåm HAØNH TRAÏNG CHÖ NI VIEÄT NAM ñeán chö Toân ñöùc Ni noùi chung vaø nhöõng haønh giaû coù moái quan taâm ñeán ñaïo quaû cuûa haøng xuaát gia noùi rieâng, ñeå laáy ñoù laøm haønh trang treân böôùc ñöôøng thöôïng caàu Phaät ñaïo, haï hoùa chuùng sinh.

Muøa An cö Phaät lòch 2551 – 2007

PHOÙ CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG TRÒ SÖÏ

kieâm TRÖÔÛNG BAN HOAÈNG PHAÙP TRUNG ÖÔNG

GIAÙO HOÄI PHAÄT GIAÙO VIEÄT NAM

 

                                                                                   ( Ñaõ kyù)

 

Hoøa thöôïng THÍCH TRÍ QUAÛNG

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

LÔØI NOÙI ÑAÀU

Kính baïch chö Toân ñöùc !

Kính thöa Quyù ñoäc giaû !

Ni giôùi laø moät trong hai chuùng xuaát gia ñeä töû Phaät vaø ñaõ ñöôïc Ñöùc Phaät raát quan taâm trong vieäc tu hoïc. Tuy nhieân, do nhöõng ñieàu kieän chuû quan vaø khaùch quan nhaát laø khi Phaät giaùo ñöôïc truyeàn ñeán nöôùc khaùc, vôùi nhöõng ñaëc thuø veà vaên hoùa, tö töôûng cuûa moãi nöôùc neân Ni giôùi chöa ñöôïc quan taâm nhieàu nhö khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá.

Trong quaù trình nghieân cöùu, chuùng con thaáy raèng Ni giôùi noùi chung, trong ñoù coù Ni giôùi Vieät Nam ñaõ coù nhieàu ñoùng goùp khoâng nhoû vaøo söï nghieäp xöông minh Phaät phaùp, xaây döïng vaø phaùt trieån Phaät giaùo Vieät Nam. Theá nhöng, qua caùc thôøi kyø, vaán ñeà naøy chöa ñöôïc caùc nhaø söû hoïc, hoïc giaû Phaät giaùo quan taâm ñuùng möùc. Coù chaêng chæ thaáy vaøi vò Tröôûng laõo Ni ñöôïc taùc giaû Nguyeãn Lang ñeà caäp trong “Vieät Nam Phaät Giaùo Söû Luaän”, hoaëc ñöôïc taùc giaû Leâ Maïnh Thaùt ñeà caäp trong “Lòch Söû Phaät giaùo Vieät Nam”. Ñieàu ñoù ñaõ noùi leân ít nhieàu bò aûnh höôûng cuûa tö töôûng phong kieán “troïng nam khinh nöõ”.

Ngay taïi Trung Quoác – moät quoác gia phong kieán nhöng
caùc baäc danh Ni cuûa hoï töø ñôøi Taán Maãn Ñeá (TL. 314-316) ñeán Löông Vuõ Ñeá (TL. 503-516) ñaõ ñöôïc Sa-moân Thích Baûo Xöôùng bieân soaïn thaønh cuoán Tyø Kheo Ni Truyeän (quyeån 1,2,3,4 - Ñaïi Chính Taân Tu cuoán thöù 50), ghi laïi haønh traïng chö Tyø-kheo-ni Trung Quoác khaù ñaày ñuû.

Töø ñoù, chuùng con thaáy raèng haøng haäu hoïc Ni giôùi phaûi coù traùch nhieäm söu taäp haønh traïng chö Ni Vieät Nam, bieân soaïn thaønh saùch ñeå hoïc hoûi, noi göông chö vò tieàn boái Ni trong vieäc trang nghieâm töï thaân vaø trang nghieâm Ñaïo phaùp.

Trong suoát ba naêm trôû laïi ñaây, chuùng con coá gaéng tìm toøi tieåu söû chö vò tieàn boái Ni vieân tòch, nhöng cuõng khoâng ñöôïc bao nhieâu. Maõi ñeán giöõa naêm 2005, qua lôøi caàu thænh cuûa chuùng con, ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa Vaên phoøng II Trung öông Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam, söï nhieät tình hoã trôï cuûa quyù Ban Trò söï Tænh – Thaønh hoäi Phaät giaùo, quyù Ni tröôûng, Ni sö truï trì caùc Toøng laâm, Töï vieän trong vieäc söu taäp tieåu söû chö Ni ñeå giuùp chuùng con coù tö lieäu cho taäp saùch HAØNH TRAÏNG CHÖ NI VIEÄT NAM.

Do nhöõng ñieàu kieän khaùc nhau neân vieäc söu taäp tieåu söû chö Ni cuõng coù nhöõng khoù khaên nhaát ñònh. Maët khaùc, khaû naêng cuûa chuùng con chæ laø “taøi sô, trí thieån”, thôøi gian coù haïn. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân ít nhieàu aûnh höôûng ñeán vieäc söu taäp. Nhöng vôùi taâm nguyeän duy nhaát cuûa chuùng con laø haân haïnh ñöôïc giôùi thieäu HAØNH TRAÏNG CHÖ NI VIEÄT NAM ñeán chö Toân ñöùc, quyù ñoäc giaû cuõng nhö chia seû vôùi haøng haäu hoïc Ni coù taøi lieäu nghieân cöùu, hoïc hoûi nhöõng coâng haïnh cuûa caùc baäc tieàn boái Ni vaø noi theo ñoù ñeå tieán böôùc treân loä trình taàm caàu giaùc ngoä giaûi thoaùt, lôïi mình, lôïi ngöôøi.

Xuaát phaùt töø nguyeän voïng treân, tuy coøn thieáu soùt khi aán haønh taäp saùch naøy nhöng vôùi muïc ñích baùo ñaùp Töù AÂn, cuùng döôøng chö Toân Giaùo phaåm, Tònh ñöùc Taêng Ni moät moùn quaø nhoû nhaân Ñaïi hoäi VI Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam cuõng nhö kính cuùng döôøng taát caû Toøng laâm, Töï vieän ñaõ cung caáp tö lieäu, hình aûnh cuûa chö vò tieàn boái Ni trong taäp saùch naøy ñeå löu laïi cho haäu theá. Thöïc teá coøn raát nhieàu baäc tieàn boái Ni, nhöng taäp saùch naøy chæ trình baøy moät phaàn nhoû veà tieåu söû, hình aûnh cuûa quyù ngaøi Ni vieân tòch maø chuùng con ñaõ söu taäp ñöôïc.

Do vieäc söu taäp tö lieäu cuûa caùc baäc tieàn boái Ni khoâng ñöôïc ñaày ñuû treân caùc Tænh – Thaønh, hôn nöõa Vieät Nam coù ñòa giôùi haønh chaùnh roäng, ñeå tieän vieäc tra cöùu chuùng con xin maïn pheùp saép xeáp theo thöù töï chuû quan : Thaønh phoá Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, caùc Tænh – Thaønh coøn laïi ñöôïc xeáp theo maãu töï A, B, C...  Neáu trong cuøng moät tænh, coù nhieàu baäc tieàn boái Ni vieân tòch thì xeáp theo naêm vieân tòch vaø caên cöù vaøo nôi thöôøng truù ñeå saép xeáp.

Vì toân troïng moân phong, phaùp phaùi cuûa caùc baäc tieàn boái Ni neân trong taäp saùch naøy chuùng con chæ caên cöù vaøo tö lieäu, hình aûnh cuûa chö Toân ñöùc ñaõ cung caáp (coù theå coù nhöõng ñieàu sai leäch nhö : theá thoï, ñaïo thoï, thôøi gian vieân tòch vaø söï truyeàn thöøa noái phaùp).

Vôùi nhöõng khoù khaên ñaõ neâu neân taäp saùch naøy khoâng sao traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh, ngöôõng mong chö Toân ñöùc chæ giaùo vaø hoan hyû boå sung, goùp yù cuûa quyù ñoäc giaû gaàn xa ñeå khaéc phuïc nhöõng phaàn thieáu soùt maø trong taäp saùch ñaõ theå hieän. Baûn thaân chuùng con seõ coá gaéng thu thaäp theâm tö lieäu, hình aûnh moät caùch ñaày ñuû ñeå taäp saùch khi taùi baûn seõ ñöôïc hoaøn chænh hôn.


Quyù Thu Ñinh Hôïi – PL. 2551

Caån buùt

TYØ KHEO NI THÍCH NHÖ NGUYEÄT
(Vieân Minh)

 


¯
¯   ¯

ÑAÛNH LEÃ TRI AÂN

Nhôø hoàng aân cuûa chö Phaät gia bò, söï quan taâm giuùp ñôõ vaø chæ giaùo cuûa chö Toân ñöùc Giaùo phaåm caùc caáp Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam, söï chaêm lo cuûa thaày toå, söï giuùp ñôõ cuûa huynh ñeä vaø söï ngoaïi hoä cuûa Phaät töû, chuùng con thaønh kính ñaûnh leã, baùi taï thaâm aân:

Ñaáng Töø phuï Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät – Ngaøi ñaõ khai saùng con ñöôøng höôùng thöôïng ñeå ñöa chuùng sanh ñi ñeán bôø giaùc ngoä, giaûi thoaùt.

Toân giaû A Nan – Ngaøi coù coâng lôùn ñaõ giuùp ñôõ ñeå haøng nöõ löu ñöôïc pheùp xuaát gia hoïc ñaïo, gia nhaäp Taêng ñoaøn.

Ngaøi Kieàu Ñaøm Di Maãu – Vò Toå cuûa haøng Ni giôùi.

Chö Toân ñöùc Giaùo phaåm Giaùo hoäi Phaät giaùo Vieät Nam, Ban Trò söï caùc Tænh – Thaønh hoäi Phaät giaùo ñaõ taïo ñieàu kieän cho chuùng con tieáp caän hoïc hoûi tinh hoa cuûa Phaät giaùo vaø neàn vaên hoùa Ñoâng - Taây. Cuøng chö Toân ñöùc Taêng Ni truï trì caùc Toøng laâm, Töï vieän ñaõ giuùp ñôõ tö lieäu, hình aûnh chö Ni tieàn boái cuõng nhö caùc taùc giaû söû hoïc Phaät giaùo Vieät nam ñaõ coù nhöõng tö lieäu lieân quan ñeán haøng Ni giôùi Vieät Nam.

Ni tröôûng thöôïng Nhö haï Hoøa – Vieän chuû chuøa Döôïc Sö California - Hoa Kyø laø Thaày theá ñoä vaø gaàn 10 naêm giaùo döôõng khi con môùi böôùc chaân vaøo ñöôøng xuaát gia hoïc Phaät.

Ni sö thöôïng Töø haï Nhaãn – Truï trì chuøa Phöôùc Vieân, quaän Bình Thaïnh – TP. Hoà Chí Minh laø thaày Y chæ ñaõ cöu mang con suoát moät ñoaïn ñöôøng daøi töø ñaàu thaäp nieân 80 ñeán nay, cuõng laø Ngöôøi taøi trôï toaøn boä kinh phí ñeå thöïc hieän taäp saùch naøy.

Ñaáng sanh thaønh, döôõng duïc ñaõ taïo cho con ñaày ñuû voùc hình vaø cho con thuaän duyeân xuaát gia tu hoïc.

Quyù huynh ñeä vaø chò Nguyeãn Thu Minh ñaõ giuùp ñôõ raát nhieàu trong suoát thôøi gian söu taäp tö lieäu cho taäp saùch naøy.

Nguyeän ñem coâng ñöùc naøy hoài höôùng chuùng sanh trong phaùp giôùi luoân ñöôïc soáng an laønh trong Chaùnh phaùp.

Quyù Thu Ñinh Hôïi


TYØ KHEO NI THÍCH NHÖ NGUYEÄT


(Vieân Minh)

 

¯
¯   ¯

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

Ø    SAÙCH

*   Vieät Nam Phaät giaùo Söû Luaän, Nguyeãn Lang.
     NXB Vaên Hoïc, Haø Noäi, naêm 2000.

*   Lòch Söû Phaät  giaùo Vieät  Nam, Leâ Maïnh Thaùt
    
NXB Thaønh Phoá Hoà Chí Minh - TP. HCM, naêm 2002.

Ø    KYÛ YEÁU

*   Kyû yeáu Sö tröôûng Nhö Thanh, Toå ñình Hueâ Laâm
    
NXB Thaønh phoá Hoà Chí Minh - TP. HCM, naêm 1999.

*   Tang leã Ni tröôûng Thích nöõ Dieäu Khoâng
    
GHPGVN, Tænh hoäi Phaät giaùo Thöøa Thieân – Hueá
     NXB Toân giaùo, Haø Noäi, naêm 1999.

*   Töôûng nieäm Ni tröôûng Thích nöõ Trí Haûi, Vieän Nghieân   cöùu Phaät hoïc Vieät Nam cuøng moân ñoà phaùp quyeán
     NXB Toång hôïp TP. Hoà Chí Minh - TP.HCM, naêm 2004.

*   Töôûng nieäm coá Ni tröôûng thöôïng Giaùc haï Nhaãn,
     
GHPGVN, Ban Trò söï Thaønh hoäi Phaät giaùo TP. HCM
     cuøng moân ñoà phaùp quyeán.

     NXB Toân giaùo, Haø Noäi, naêm 2004.

*   Kyû yeáu Ñaïi hoäi Ni boä Baéc toâng (Baûn ñaùnh maùy)
    
Ban Chaáp haønh Ni boä Baéc toâng, naêm 1972.

Ø    HAÙN VAÊN

*   Tyø Kheo Ni truyeän, quyeån 1,2,3,4
     Ñaïi Chaùnh taân tu Ñaïi Taïng Kinh cuoán 50,
     NXB Taân Vaên Phong,  Ñaøi Baéc, 1983.

*   Khoa Nghi cuùng giaùc linh cuûa chuøa Hai Baø Tröng

 

Các tin liên quan
» NiSư Thích Nữ Nhật Đạo - 08:46 CH | 24/09/2013
» Câu chuyện về Ni sư TN Như Thiện - 08:34 CH | 24/09/2013
» Ni Trưởng Diệu Trí - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Đàm hạ Thanh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Đàm hạ Hinh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Châu hạ Liên - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Chơn - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Lý - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Tịnh hạ Hoa - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Nhật hạ Từ - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Chơn - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Hảo - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Chánh - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Ý - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Như hạ Thiệt - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thương Thiện hạ Liên - 10:26 SA | 01/01/2013
» Ni trưởng thượng Thông hạ Huệ - 10:26 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12778 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11090 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8884 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8727 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8673 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8666 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8522 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7994 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7883 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7716 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7590 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7427 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6731 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6214 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6201 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6189 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6012 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5946 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5262 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4792 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 198 998
Đang truy cập
: 291

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net