Thứ Tư, 08 2016 02:06 SA
中国的
Kinh Bát Nê Hoàn hậu quán lạp Kinh
Xem tiếp các bài sau..
[ 1 ]
01/01/2013 | 10:27 SA

Bát Nê Hoàn hậu quán lạp Kinh

Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm và Lược Dịch

---o0o---

Bát Nê Hoàn hậu quán lạp Kinh
KINH NÓI VỀ LỄ TẮM PHẬT SAU KHI ĐỨC PHẬT ĐÃ NHẬP DIỆT

西晉月氏國 三藏法護
Tây Tấn nguyệt thị quốc Tam Tạng Trúc Pháp Hộ dịch
Tam Tạng Trúc Pháp Hộ người nước Nguyệt Thị dịch vào đời Tây Tấn.

聞如是。一時佛在 舍衛國 祇樹 給孤獨 園。
văn như thị。nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc Kì Thọ Cấp Cô Độc viên
Nghe như vậy, một thuở nọ đức Phật ở nước Xá-vệ , trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc

摩訶 比丘 僧諸天人民共。會坐說經。
dữ Ma-ha Tỳ kheo Tăng chư Thiên nhân dân cộng。hội tọa thuyết Kinh。
cùng các Đại Tỳ-kheo Tăng, chư Thiên nhân dân hội họp nói Kinh.

阿難前長跪叉手白佛言。天中之天。欲有所問。
A-nan tiền trường quỵ xoa thủ bạch Phật ngôn。Thiên trung chi Thiên。dục hữu sở vấn。
A-nan quỳ trước Phật chấp tay bạch Phật rằng: Bạch đấng Thiên Trung Thiên ! Con có chỗ muốn hỏi,

願佛說之。若佛 般泥洹 後。
nguyện Phật thuyết chi。nhược Phật Bát Nê-hoàn hậu。
nguyện Phật cho con nói đó, sau khi Phật nhập Niết-bàn ,

四輩弟子 比丘 比丘尼 優婆塞 優婆夷四月八日 七月十五日。
tứ bối đệ-tử Tỳ kheo , Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di,。 tứ nguyệt bát nhật thất nguyệt thập ngũ nhật。
nếu hàng bốn chúng đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc , Ưu-bà-di trong những ngày mồng Tám tháng Tư, ngày Rằm tháng Bảy

灌臘當何所用。 佛語 阿難 。灌臘佛者。
quán lạp đương hà sở dụng。 Phật ngữ A-nan 。quán lạp Phật giả。
thì nên làm lễ Tắm Phật như thế nào? Phật bảo A-nan : Lễ Tắm Phật

是福願人之度者。各自減錢寶。割取珍愛用求度世之福。
thị phúc nguyện nhân chi độ giả。các tự giảm tiền bảo。cát thủ trân ái dụng cầu độ thế chi phúc。
là độ cho những ai có phước nguyện thì phải tự giảm bớt tiền của, giảm bớt sự quyến tiếc trân ngọc mà bỏ ra cúng dường để cầu phước độ đời,

當給寺 然燈 燒香用作經像。若供養師。
đương cấp tự Nhiên-Đăng thiêu hương dụng tác Kinh tượng。nhược cung dưỡng sư。
phải cúng chùa, đốt đèn, đốt hương, tạo kinh tượng, hoặc cúng dường chư Sư,

施與貧窮。可設齋會。不可貰許。然後不出。
thí dữ bần cùng。khả thiết trai hội。bất khả thế hứa。nhiên hậu bất xuất。
bố thí cho người nghèo khổ, có thể sắp bày Trai hội, không nên hứa cúng rồi sau chẳng bỏ ra,

此為現世負佛。自是心口所作當得妄語之罪。
thử vi hiện thế phụ Phật。tự thị tâm khẩu sở tác đương đắc vọng ngữ chi tội。
làm như thế là hiện đời bị mắc nợ Phật, chính tâm miệng mình làm thì phải mang tội vọng ngữ.

所以者何。為佛投槃作禮。
sở dĩ giả hà。vi Phật đầu bàn tác lễ。
Vì sao? Vì làm mâm bàn để lễ Phật,

以五種香水手自浴佛師。噠嚫呪願。
dĩ ngũ chủng hương thủy thủ tự dục Phật sư。đát sấn chú nguyện。
dùng năm loại nước thơm, tự tay tắm Phật Thầy, dâng lên chư Tăng rưới nước chú nguyện.

當此之時天龍鬼神皆明證知。此人出五家財物。侵妻子分用求福利。
đương thử chi thời Thiên Long quỷ Thần giai minh chứng tri。thử nhân xuất ngũ gia tài vật。xâm thê tử phân dụng cầu phúc lợi。
Trong lúc làm như vậy thì có trời, rồng, quỷ thần đều chứng biết. Người này lấy đi năm thứ tài vật trong nhà, xâm lấn phần dùng của vợ con để cầu phước lợi

而反不出。當有五罪入 三惡道 。何等為五。
nhi phản bất xuất。đương hữu ngũ tội nhập tam ác đạo 。hà đẳng vi ngũ。
mà trái lại không lấy để cúng dường thì sẽ có năm tội vào ba đường ác. Thế nào là năm?

一者財物日減。二者憙忘遺。三者治生所向無利。
nhất giả tài vật nhật giảm。nhị giả hỉ vong di。tam giả trị sanh sở hướng vô lợi。
Một là tài của ngày một giảm dần. Hai là hay để quên mất tài sản. Ba là sanh gặp nơi không lợi.

四者入太山 地獄 中被考治苦痛難言。
tứ giả nhập thái sơn Địa-ngục trung bị khảo trì khổ thống nan ngôn
Bốn là vào trong địa ngục núi lớn, bị tra khảo trị tội đau đớn khó tả.

五者後世來生。或作奴婢牛馬騾驢駱駝。
ngũ giả hậu thế lai sanh。hoặc tác nô tì ngưu mã loa lư lạc đà。
Năm là ở đời sau, hoặc sanh làm tôi tớ, trâu ngựa, loa, lạc đà,

或作猪羊。是為五。更罪三惡。
hoặc tác trư dương。thị vi ngũ。canh tội tam ác。
hoặc làm heo dê, đó là năm. Lại thêm ba tội ác:

一者為入薜荔中作 餓鬼 。二者入禽獸作畜生。
nhất giả vi nhập bệ lệ trung tác ngạ quỷ 。nhị giả nhập cầm thú tác súc sanh。
Một là sanh làm quỷ đói ở trong ngạ quỷ , hai là sanh làm súc sanh trong loài cầm thú,

三者泥犁中當更十八 地獄 。罪不可數。七月十五日。
tam giả nê lê trung đương canh thập bát Địa-ngục 。tội bất khả sổ。thất nguyệt thập ngũ nhật。
ba là sanh địa ngục Nê-lê cọng thêm mười tám địa ngục nữa tội không thể tính được. Ngày Rằm tháng Bảy

自向七世父母五種親屬。有墮惡道勤苦劇者。
tự hướng thất thế phụ mẫu ngũ chủng thân thuộc。hữu đọa ác đạo tinh cần khổ kịch giả。
tự nghĩ đến bảy đời cha mẹ, năm loài thân thuộc có đọa trong đường ác khổ đau thống thiết,

因佛作禮福。欲令解脫憂苦。名為灌臘。
nhân Phật tác lễ phúc。dục lệnh giải thoát ưu khổ。danh vi quán lạp。
do phước lễ Phật làm phúc muốn họ được giải thoát khổ đau, gọi là Quán Lạp.

佛者 天上 天下三界之王。不食世間人民也。
Phật giả Thiên thượng Thiên hạ tam giới chi Vương。bất thực thế gian nhân dân dã。
Phật là Vua trên đến cõi Trời, dưới đến Ba cõi, chẳng ăn uống như người thế gian.

其物皆眾僧分之不應獨取。是為大罪。若無僧可分。
kỳ vật giai chúng tăng phân chi bất ứng độc thủ。thị vi Đại tội。nhược vô Tăng khả phân。
Những vật cúng dường đó phải phân đều cho chúng Tăng, không được lấy riêng, (nếu lấy dùng riêng) thì tội này rất lớn. Nếu không có Tăng chúng để phân chia

施貧窮孤獨羸老。是種善根。諸弟子聞經歡喜。
thí bần cùng cô độc luy lão。thị chủng thiện căn。chư đệ-tử văn Kinh hoan hỉ。
thì phải bố thí cho người nghèo cùng, côi cút, già yếu, là để gieo trồng căn lành. Các đệ tử nghe kinh này xong hoan hỷ

為佛作禮而去。
vi Phật tác lễ nhi khứ。
lễ Phật mà lui.

般泥洹後灌臘經
Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp Kinh
KINH BÁT NÊ HOÀN HẬU QUÁN LẠP


 

Các bài kinh khác
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
- 10:28 SA | 01/01/2013
Hình ảnh cuộc đời Đức Phật Thích Ca  
XEM NHIỀU NHẤT
1/
06/06/2013 02:32 ( 12778 )
2/
14/01/2013 06:17 ( 11090 )
3/
06/06/2013 03:24 ( 8884 )
4/
22/06/2013 19:00 ( 8727 )
5/
12/01/2015 12:24 ( 8673 )
6/
10/03/2014 23:53 ( 8666 )
7/
05/06/2013 21:53 ( 8522 )
8/
06/06/2013 04:46 ( 7994 )
9/
14/01/2013 05:58 ( 7883 )
10/
24/08/2013 08:28 ( 7716 )
11/
14/01/2013 05:58 ( 7590 )
12/
14/01/2013 05:56 ( 7427 )
13/
06/06/2013 03:31 ( 6731 )
14/
13/01/2013 23:11 ( 6214 )
15/
23/09/2013 16:17 ( 6201 )
16/
10/03/2014 23:52 ( 6189 )
17/
14/01/2013 06:14 ( 6012 )
18/
14/01/2013 06:02 ( 5946 )
19/
29/07/2014 19:51 ( 5262 )
20/
08/06/2013 06:04 ( 4792 )
NHẠC PHẬT GIÁO
TRUY CẬP
Bạn là người truy cập thứ
: 21 198 947
Đang truy cập
: 291

Chinese Buddhism Pages
中国佛教网
http://www.foyuan.cn http://www.fod123.com http://www.hsfj.com http://www.pszj.org http://www.cnbuddhism.com http://www.foyue.net.cn http://www.21foxue.com http://www.foyin.com
http://www.putuoshan.org.cn http://www.fo114.net http://www.chinawts.com http://www.chinafo.org http://www.fjnet.com http://www.chinavegan.com http://www.fowang.com http://www.hongfasi.net